Skip to main content

Az alábbiakban részletezzük az „Utazz a Zebrával” nyereményjátékunk részleteit, szabályait.

 1. A Játék időtartama

A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe 2022. július 11. 10:00 és 2022. július 31. 20:00 között „Utazz a Zebrával” játék néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1039, Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.; cégjegyzékszám: 01 17 001339; adószám: 28753773-2-41) („Szervező”).

 1. A Játék nyereményei

Szervező a nyereményjáték lezárását követően az összes, akcióban résztvevő játékos között 3 db nyertest határoz meg, akik 1 db 5 000 Ft értékű ajándékcsomagot kapnak. A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható.

 1. A Pályázaton való részvétel feltételei

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a  „Utazz a Zebrával nyereményjáték” játék” játékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a „Utazz a Zebrával” játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

4.2. A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, Magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemély, és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, és érvényes Facebook-regisztrációval rendelkezik, és követi a https://www.facebook.com/myzebrapen
 • Facebook-oldalt és/vagy https://www.instagram.com/myzebrapen/ Instagram oldalt, valamint reagál a játékfelhívás posztjára az 5. pontban részletezett feltételeknek megfelelően, egyúttal (automatikusan) elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook közösségi oldalon merültek fel.

4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe dolgozói, valamint az  „Utazz a Zebrával” játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek, játék szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4.5. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak az  „Utazz a Zebrával” játék teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 1. A Pályázaton való részvétel menete

5.1. A játék Instagramon (https://www.instagram.com/myzebrapen) és Facebookon (https://www.facebook.com/myzebrapen/) érhető el.

5.2. A Játékos saját Instagram (www.instagram.com) vagy Facebook (https://www.facebook.com/) felhasználói oldalára történő bejelentkezés után, a My Zebra Pen Instagram és/vagy Facebook oldalán 2022. július 11-én közzétett posztjában létrehozott játékon keresztül vehet részt a nyereményjátékban.

5.3. A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe Instagram rajongói oldal arra kéri fel az oldal látogatóit, hogy a játékban való részvételhez a Játékosnak a Nyereményjátékot meghirdető posztban leírtaknak megfelelően készítsenek egy fotót a kedvenc ZEBRA tollukkal és azt 1) Facebook esetén: posztolják a nyereményjáték felhívását tartalmazó poszt alatt kommentben 2) Instagram esetén: osszák meg saját – nyilvános – felhasználói felületükön és használják a #myzebrapen hashtaget.

5.4. A nyertesek azon teljesítők közül kerülnek ki, akik legalább egyszer vagy az Instagramon posztoltak – használva a #myzebrapen hashtaget – vagy pedig a Facebook az “Utazz a Zebrával” nyereményjáték felhívást tartalmazó poszt alatt kommentként feltöltötték a fotójukat.

5.5. Szervező a játék lezárását követően három (3 db) nyertest sorsol. A sorsolás a https://www.random.org/ oldalon keresztül történik, a nyertesek kisorsolásáról képernyőfotók készülnek.

5.6. Szervező a nyertes nevét a játékot meghirdető poszt alatt kommentben közli saját Instagram és Facebook felületen, mely a nyertes értesítésének tekintendő. Ezt követően a nyertesnek kell Instagram vagy Messenger üzenetben felvenni a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a nyertes értesítésétől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező új nyertest sorsol.

 1. Nyeremény átvétele

6.1. A nyertes Játékosok értesítésétől számított 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani a nyeremény kiküldéséhez szükséges adatokat (név, postai cím és telefonszám). 

6.2. Szervező a nyereményt előre egyeztetett módon a Nyertes által megadott címre küldi.

6.3. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről. A tartaléknyertest a My Zebra Pen Instagram oldalán a Szervező nem hozza nyilvánosságra.

6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos az adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, amelyet a játékos a pályázata megküldésével automatikusan elfogad. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a My Zebra Pen Facebook és Instagram oldalnak küldött privát üzeneten keresztül. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevő megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a „Utazz a Zebrával nyereményjáték ” játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

 1. Adatvédelem

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. 

7.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe
Cím: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
Levélcím: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
E-mail: marketing@zebrapen-eu.hu
Web: https://zebrapeneu.com/hu
Telefon: +36 1 630 9173
Adószám: 28753773-2-41
Cégjegyzékszám: 01 17 001339

7.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, telefonszáma és lakcíme.

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást. Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése. A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása. A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

7.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

 • Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó neve, telefonszáma és lakcíme
 • Időtartam: a Játék időtartama és az azt követő 6 hónap

A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a https://www.facebook.com/myzebrapen és https://www.instagram.com/myzebrapen/ oldalon 2022. július 11-én közzétett posztja alatti kommentben.

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel)

A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről itt tájékozódhat (Igényérvényesítési cím: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.).

8. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepenek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fiókteleppel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Szavatolja, hogy a képen személyábrázolás nem szerepel.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fiókteleppel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe által megkövetelt intézkedést megtenni és a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepének megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepét a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Záró rendelkezések

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a

Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

9.3 A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe Facebook és Instagram oldalán indított promóciók függetlenek a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook szabályzatai változatlanul irányadóak.

A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Budapest, 2022.07.01.