Skip to main content

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT – „Novemberi hírlevél feliratkozás! nyereményjáték” JÁTÉK

  1. A Játék időtartama

A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe 2022. november 4. 14:00 és 2022. november 30. 20:00 között „Novemberi hírlevél feliratkozás! nyereményjáték” játék néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

  1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1039, Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.; cégjegyzékszám: 01 17 001339; adószám: 28753773-2-41) („Szervező”).

  1. A Játék nyereményei

Szervező a nyereményjáték lezárását követően az összes, akcióban résztvevő játékos között 1 db nyertest határoz meg, aki 1 db 15 000 Ft értékű ajándékcsomagot kapnak, melyek részletei a https://myzebrapen.com/nyeremenyjatek/ oldalon találhatóak. A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható.

  1. A Pályázaton való részvétel feltételei

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a  „Novemberi hírlevél feliratkozás! nyereményjáték!”-re, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a „Novemberi hírlevél feliratkozás! nyereményjáték” játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

4.2. A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, Magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemély, és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik,és felirakozik a ZEBRA nyeremény hírlevél oldalán (https://myzebrapen.com/nyeremenyjatek/)  keresztül a 2022. november 4. 14:00 és 2022. november 30. 20:00 között, egyúttal (automatikusan) elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook közösségi oldalon merültek fel.

4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe dolgozói, valamint az  „Novemberi hírlevél feliratkozás! nyereményjáték!” játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek, játék szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4.5. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak az  „Novemberi hírlevél feliratkozás! nyereményjáték” játék teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

  1. A Pályázaton való részvétel menete

5.1. A játék https://myzebrapen.com/nyeremenyjatek/  érhető el.

5.2. A Játékos saját Nevével és Email címével való hírlevél feliratkozással vehet részt a nyereményjátékban.

5.3. A nyertesek azon teljesítők közül kerülnek ki, akik felirakoztak a ZEBRA nyeremény hírlevél oldalán (https://myzebrapen.com/nyeremenyjatek/)  keresztül 2022. november 4. 14:00 és 2022. november 30. 20:00 között.

5.4. Szervező a játék lezárását követően három (1 db) nyertest sorsol. A sorsolás a https://www.random.org/ oldalon keresztül történik, a nyertesek kisorsolásáról képernyőfotó készülnek.

5.5. Szervező a nyertes nevét közli saját Instagram és Facebook felületen, a nyertest a feliratkozási emailen értesíti. Amennyiben a nyertes értesítésétől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező új nyertest sorsol.

  1. Nyeremény átvétele

6.1. A nyertes Játékosok értesítésétől számított 5 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani a nyeremény kiküldéséhez szükséges adatokat (név, postai cím és telefonszám). 

6.2. Szervező a nyereményt előre egyeztetett módon a Nyertes által megadott címre küldi.

6.3. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről. A tartaléknyertest a My Zebra Pen Instagram és Facebook oldalán a Szervező nem hozza nyilvánosságra.

6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos az adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, amelyet a játékos a pályázata megküldésével automatikusan elfogad. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevő megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a „Novemberi hírlevél feliratkozás! nyereményjáték!” játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

  1. Adatvédelem

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. 

7.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe

Cím: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.

Levélcím: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.

E-mail: marketing@zebrapen-eu.hu

Web: https://zebrapeneu.com/hu 

Telefon: +36 1 630 9173

Adószám: 28753773-2-41

Cégjegyzékszám: 01 17 001339

7.2. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos Neve, email címe, telefonszáma és lakcíme.

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást. Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése. A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása. A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

7.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi link mutatja az adatkezelés módját: https://myzebrapen.com/adatkezelesi-tajekoztato/ 

A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel)

A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről itt tájékozódhat (Igényérvényesítési cím: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.).

  1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepenek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fiókteleppel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Szavatolja, hogy a képen személyábrázolás nem szerepel.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fiókteleppel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe által megkövetelt intézkedést megtenni és a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepének megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepét a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

  1. Záró rendelkezések

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

9.3 A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe Facebook és Instagram oldalán indított promóciók függetlenek a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

Budapest, 2022.11.02.