NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

„Állatkerti Nevelőszülők Napja nyereményjáték”

1. A Nyereményjáték időtartama

A ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe 2023. május 14. vasárnap 09:00 és 17:00 között a Fővárosi Állat,- és Növénykertben szervezett Állatkerti Nevelőszülők Napja elnevezésű rendezvényen belül „Állatkerti Nevelőszülők Napja nyereményjáték”, (továbbiakban „Nyereményjáték”) néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

2. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték szervezője a ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1039, Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.; cégjegyzékszám: 01 17 001339; adószám: 28753773-2-41) (továbbiakban: „Szervező”).

3. A Nyereményjáték nyereményei

Szervező a Nyereményjáték lezárását követően az összes, Nyereményjátékban résztvevő Játékosok között 3 db nyertest határoz meg, akik közül 1 fő 15 000 Ft értékű, 2 fő 5 000 Ft értékű ajándékcsomagot kapnak. A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható.

4. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a „Állatkerti Nevelőszülők Napja nyereményjáték” Nyereményjátékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

4.2. A Nyereményjátékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel: 18 év alatti gyermek, fiatalkorú nevezése esetén a nevezést a szülő végzi vagy hozzájárul a nevezéshez a gyermek/fiatalkorú saját email címével; 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező magánszemély, és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, és 2023. május 14-én a Budapesti Fővárosi Állat,- és Növénykertben a Szervező által üzemeltetett stand-állomáson a marketing célú hírlevél feliratkozásban hiteles, működő email címet adott meg ezzel jelezve részvételi szándékát a Nyereményjátékban, egyúttal (automatikusan) elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Nyereményjátékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Nyereményjátékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

4.4. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező dolgozói, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek, Nyereményjáték szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4.5. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja. A Játékos felel azért, hogy a Nyereményjáték során megadott személyes adatai a valóságnak a Nyereményjáték teljes időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a Nyereményjáték során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

5. A Nyereményjátékon való részvétel menete

5.1. A játék 2023. május 14-én a Fővárosi Állat,- és Növénykert területén felállított stand állomáson 9:00-17:00 óra között érhető el.
5.2. A Játékos saját vagy szülei email címével vehet részt a Nyereményjátékban.
5.3. A Szervező arra kéri a Nyereményjátékban résztvevőket, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által üzemeltetett standnál nevének és email címének megadásával járuljon ahhoz, hogy a Szervező számára marketing célú hírlevelet küldhessen.
5.4. A nyertesek azon Játékosok közül kerül ki, akik nevüket és email címüket megadták és megfelelnek a Szabályzatban foglaltaknak.
5.5. Szervező a Nyereményjáték lezárását követően három (3 db) nyertest sorsol.
5.6. Szervező a nyerteseket emailben értesíti,  amelyet követően a nyertesnek kell emailen felvenni a kapcsolatot a Szervezővel.
Amennyiben a nyertes az értesítésétől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik, úgy nem lesz jogosult a nyeremény átvételére.

6. Nyeremény átvétele

6.1. A nyertes Játékosok az értesítésétől számított 5 munkanapon belül kötelesek felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani a nyeremény kiküldéséhez szükséges adatokat (név, postai cím és telefonszám).
6.2. Szervező a nyereményt a Nyertes által megadott címre küldi.
6.3. A Nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos az adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, amelyet a játékos nevének, email címének megadásával automatikusan elfogad. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervező hivatalos email címén keresztül. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a Nyereményjátékban nem vehet részt. A Játékosok a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékosok nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, a Szervező a nyertes Játékos megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhassa hivatalos Facebook és Instagram oldalán.
6.4. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

7. Adatvédelem

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szervező weboldalán megtalálható adatvédelmi tájékoztató irányadó.

7.1. Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: ZEBRA PEN (UK) Limited Magyarországi Fióktelepe
Cím: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
Levélcím: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
E-mail: marketing@zebrapen-eu.hu
Web: https://zebrapeneu.com/hu
Telefon: +36 1 630 9173
Adószám: 28753773-2-41
Cégjegyzékszám: 01 17 001339

7.2. Adatkezelési cél és jogalap
A Nyereményjátékban történő részvétel során a Játékos a rendezvény helyszínen történő regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:
Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Nyereményjátékban résztvevő Játékos hivatalos neve, email címe, telefonszáma és lakcíme.
Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást valamint reklám célú hírlevél és hirdetés küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

7.3. Az adatok megőrzési ideje
A Nyereményjáték során kapott adatokat az <a href=”https://zebrapeneu.com/hu/adatkezeles/”>Adatkezelési szabályzatban</a> meghatározott ideig kezeli az adatkezelő, a feliratkozónak joga és lehetősége van a hírlevélről való leiratkozásra. :

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről itt tájékozódhat: https://zebrapeneu.com/hu/adatkezeles/ (Igényérvényesítési cím: 1039
Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.).

8. Felelősség

A Játékban való részvétel  során a megadott adatok hiányosságáért (név-, email cím elírás), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igénnyel kapcsolatban a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Nyereményjáték lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező a Nyereményjáték pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
A Nyereményjáték során megadott adatokkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Szervező kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. Szavatolja, hogy a Nyereményjátékkal összefüggésben lévő képeken személyábrázolás nem szerepel.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

9. Záró rendelkezések

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Nyereményjátékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A
Szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Nyereményjáték kihirdetésére szolgáló felületen. A Nyereményjátékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékra kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban
tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Budapest, 2023. május 10.